POZIV MEDIJIMA- Realizovan projekat “Uvezivanje gasnog prstena pritiska p=3(4)bar na dionici Igman- Hadžići, Općina Hadžići”

Informacija o završetku realizacije projekta “Uvezivanje gasnog prstena pritiska p=3(4)bar na dionici Igman- Hadžići, Općina Hadžići” P O Z I V  M E D I J I M A Poštovani, U petak, 13.09.2019.godine u 11.00 sati kod objekta “ Bingo trgovina”, ulica Industrijska zona bb, Općina Hadžići biće održano svečano puštanje u pogon distributivne gasne

Posjeta predstavnika ODA-e

U krugu poslovno-tehničkog objekta u Butilama, dana 13.08.2019.godine Sarajevogas je ugostio bivšeg rukovodioca Engleske vladine organizacije ODA (Official Development Assistance), gosp. Richard Anthony James, OBE. U ratnom i poslijeratnom periodu ODA je pružala ljudske i materijalne resurse na obnovi gasnog sistema Kantona Sarajevo. Gosp. Richard Anthony James je istakao da je prijatno iznenađen zatečenim stanjem

Studenti počeli sa praktičnom obukom

U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo i na osnovu date saglasnosti od strane Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, KJKP Sarajevogas d.o.o.  je zaključio Ugovore o djelu sa šest (6) studenata IV i V godine drugog ciklusa studija Mašinskog fakulteta. Studentima će biti omogućena praktična obuka na poslovima projektovanja, izgradnje i nadzora gasnog sistema.

Translate »