Tabela broj 1: Pregled strukturne cijene prirodnog gasa

cijenegasa2019

  • Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti na povećanje nabavne cijene gasa sa 0.495 KM/Sm3 na 0.640 KM/Sm3, što je objavljeno u ”Službenime novinama FBiH”, broj: 33/19 od 17.05.2019. godine. Cijena će se početi primjenjivati od 01.05.2019. godine (cijena je prezentirana u koloni broj 3, u tabeli iznad).
  • Cijena distribucije prirodnog gasa je utvrđena Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o utvrđenju cijene distribucije prirodnog gasa KJKP ”Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo, koja je objavljena u ”Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj: 42/15 od 29.10.2015. godine (cijena je prezentirana u koloni broj 4, u tabeli iznad).
  • Kada se na nabavnu cijenu gasa doda cijena distribucije gasa, tada se dobiva prodajna cijena gasa (cijena prezentirana u koloni broj 5, u tabeli iznad), na koju se zaračunava porez (PDV) po važećoj stopi od 17%, na taj način formirajući fakturnu cijenu gasa tj. cijenu koja se pojavljuje na fakturama (cijena je prezentirana u koloni broj 6, u tabeli iznad).

 

Translate »