Tabela broj 1: Pregled aktuelne cijene prirodnog gasa

Cijenegasa

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti na smanjenje nabavne cijene gasa sa 0.520 KM/Sm3 na 0.495 KM/Sm3, što je objavljeno u ”Službenim novinama FBiH”, broj: 56/17 od 26.07.2017. godine, cijena će se početi primjenjivati od 01.08.2017. godine (cijena je prezentirana u koloni broj 3 u tabeli iznad).

  • Cijena distribucije prirodnog gasa je utvrđena Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o utvrđenju cijene distribucije prirodnog gasa KJKP ”Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo, koja je objavljena u ”Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj: 42/15 od 29.10.2015. godine (cijena je prezentirana u koloni broj 4 u tabeli iznad).
  • Kada se na nabavnu cijenu gasa doda cijena distribucije gasa, tada se dobiva prodajna cijena gasa, na koju se zaračunava porez (PDV) po važećoj stopi od 17%, na taj način formirajući fakturnu cijenu gasa tj. cijenu koja se pojavljuje na fakturama (cijena je prezentirana u koloni broj 6 u tabeli iznad).

PRIRODNI GAS PRAVI IZBOR ZA VAS

Translate »