Preduzeće / Naziv 
KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo
Kantonalno javno komunalno preduzeće “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo

Sjedište
Trg Fadile Odžaković Žute 4
71000 Sarajevo

Članovi Društva / Osnivači
Kanton Sarajevo

Djelatnost
Osnovna djelatnost preduzeća je distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom i trgovina plinom distribucijskom mrežom. Osim toga, preduzeće se bavi projektovanjem, izgradnjom i održavanjem distributivnih gasnih mreža i priključaka.

Sistem upravljanja kvalitetom i sistem okolinskog upravljanja
Društvo posjeduje međunarodni certifikat  Sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015) i  Sistema okolinskog upravljanja (ISO 14001:2015) kojim se dokazuje stalno podizanje nivoa kvaliteta proizvoda i usluga, povećanje zadovoljstva kupaca, kao i zaštita okoliša.

Organizaciona šema Sarajevogasa

Uprava:
Samir Pajević, dipl. ing. maš.- v.d. direktor Preduzeća (spajevic@sarajevogas.ba)
Mr. sc. Mehmed Mehović – član uprave (mmehovic@sarajevogas.ba)
Nusret Palavra, dipl.ing.maš. – član uprave (npalavra@sarajevogas.ba)
Ibrahim Karahodžić, dipl.ing.maš. – član uprave (ibrahimk@sarajevogas.ba)
Alisa Konaković, dipl.iur. – član uprave (akonakovic@sarajevogas.ba)

Nadzorni odbor:

Vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora:
Emira Delalić, v.d. član
Đenana Porobić Muharemović, v.d. član
Goran Rokvić, v.d. član

Skupština:
Nedžad Imamović, punomoćnik Vlade Kantona Sarajevo/predsjednik
Haris Rustemović, punomoćnik Vlade Kantona Sarajevo/član
Jasmin Muminović, punomoćnik Vlade Kantona Sarajevo/član

Odbor za reviziju:
Fadila Ibrahimović, predsjednik
Fatima Obhođaš, član
Amra Rizvan, član

Direktor Odjela za internu reviziju 

Registarski sud:
Općinski sud u Sarajevu, MBS-65-01-0319-12 (stari broj 1-811)
ID br. 4200158020002
ID PDV 200158020002
Poreski broj: 017000320
Šifra djelatnosti: 35.22

Transakcijski računi:
BBI BANKA 1410010000679747
INTESA SANPAOLO BANKA 1540012000165481
PRIVREDNA BANKA 1011010000636938
RAIFFEISEN BANK 1610000037600024
SBERBANK BH 1401011110005177
UNICREDIT BANK 3389002208754612
UNICREDIT BANK (devize) BIC: UNCRBA22XXX   IBAN: BA39   3389104802191906
UNION BANKA 1020500000008825

Telefon: +387 (33) 200 252
e-mail: podrskakorisnicima@sarajevogas.ba
web adresa: www.sarajevogas.ba

Translate »