centar za komunalne usluge

Centar za komunalne usluge je smješten u prostorijama Sarajevogasa na Dolac Malti, ulica Envera Šehovića 14, u kojima usluge kupcima pružaju uposlenici na šalterima preduzeća:

 • KJKP Toplane d.o.o.        
 • 033/ 618 411

 • KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o.  
 • 033/ 643 608

 • KJKP Rad  
 • 033/ 643 618

 • KJKP Sarajevogas d.o.o.    
 • 033/ 721 340

Centar za komunalne usluge je počeo sa radom 19.12.2017. godine.
RADNO VRIJEME: radni dan od 7,30 do 16 h/ subota od 8 do 14 h

KOJE MOGUĆNOSTI PRUŽA  NOVI CENTAR
Osnovni cilj uspostave Centra za komunalne usluge je poboljšanje usluga kupcima.
Kupci na jednom mjestu mogu za sva četiri preduzeća:

 • Platiti račune bez provizije
 • Podnijeti samo jedan zahtjev za izdavanje saglasnosti na lokaciju ili trasu
 • Preuzeti saglasnosti istovremeno nakon dobijanja obavijesti o njihovoj gotovosti od strane uposlenika u Centru
 • Dobiti sve ostale informacija iz domena rada kantonalnih javnih preduzeća

KOJI SU  OPĆI  CILJEVI  CENTRA ZA KOMUNALNE USLUGE

 • Jednostavnija i brža komunikacija između komunalnih preduzeća
 • Jednostavnija koordinacija na realaciji: Zavod za izgradnju KS- Općina-Komunalna preduzeća-korisnik
 • Zahtjev obilazi odjele, a ne korisnici
 • Skraćenje roka od izdavanja urbanističke saglasnosti do dobijanja građevinske dozvole
 • Korisnici na jednom mjestu mogu izvršiti plaćanje plaćanje komunalnih usluga

 
Obavezni prilozi uz zahtjev za izdavanje saglasnosti na lokaciju:

 • Kopija katastarskog plana – 1x (Izdaje nadležna Općina)
 • Podloga katastra sa svim podzemnim instalacijama i ucrtanim objektom ne starija od 6 mjeseci – po 1x original za svako preduzeće na koje se zahtjev odnosi (Podlogu Izdaje Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Predmetni objekat ucrtava ovlašteno općinsko lice na toj podlozi)
 • Pravosnažna urbanistička saglasnost/lokacijska informacija sa urbanističko-tehničkim uslovima, ne starija od 12 mjeseci/6mjeseci (Izdaje nadležna Općina)

Obavezni prilozi uz zahtjev za izdavanje saglasnosti na trasu:

 • Podloga katastra sa svim podzemnim instalacijama i ucrtanim položajem trase – po 1 x original za format karata do A3 ne starija od 6 mjeseci za svako preduzeće na koje se zahtjev odnosi (Podlogu Izdaje Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo) ili
 • Podloga katastra sa svim podzemnim instalacijama i ucrtanim položajem trase –po 1 x original i 1x kopija za format karata većih od A3 za svako preduzeće na koje se odnosi zahtjev (Podlogu izdaje Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo)
 • Pravosnažna urbanistička saglasnost/lokacijska informacija sa urbanističko-tehničkim uslovima), ne starija od 12 mjeseci/6mjeseci – koja je obavezan prilog za KJKP “Toplane-Sarajevo” d.o.o., za ostala KJKP se preporučuje. (Izdaje nadležna Općina)
Translate »